+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

 

 1. Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդն անցկացվում է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից (այսուհետ՝ Ծառայություն)։
 2. Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդը կանոնակարգված է «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 351-րդ-354-րդ հոդվածներով։
 3. Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի (այսուհետ՝ Աճուրդ) մասին հրապարակային ծանուցումը հրապարակվում է ծառայության էլեկտրոնային աճուրդի կայքում՝ http://ajurd.am (այսուհետ՝ Կայք):
 4. Աճուրդն անցկացվում է լոտի մեկնարկային գնի բարձրացմամբ։
 5. Աճուրդին մասնակցելու համար մասնակիցը ներկայացնում է անձնագիր  և սոց․ քարտ (իրավաբանական անձինք ներկայացնում են նաև լիազորագիր)։
 6. Աճուրդին մասնակցելու համար մասնակիցը լոտի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով նախավճար է սառեցնում առցանց վճարման համակարգի միջոցով, կամ փոխանցում ծառայության դեպոզիտ հաշվին։

  Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի բանկային հաշիվն է՝ 900013288031:

 7. Եթե աճուրդի մասնակիցը ցանկանում է նախավճարը վճարել ծառայության դեպոզիտ հաշվին փոխանցում կատարելով, ապա վճարման հավաստումը հաստատող փաստաթղթով ներկայանում է Ծառայություն (ք․ Երևան, Հալաբյան 41ա) և գրանցվում է որպես Աճուրդի մասնակից։
 8. Ծառայության դեպոզիտ հաշվին նախավճար վճարած մասնակցին տրվում է աճուրդի մասնակցի քարտ, որտեղ նշվում են ծառայության ինտերնետային կայքի հասցեն, աճուրդի մասնակցի ծածկանունը և ծածկագիրը։
 9. Մասնակցի գրանցումը իրականացվում է էլեկտրոնային համակարգի միջոցով՝ կայքում նշված կարգով՝ ներմուծելով աճուրդի մասնակցի ծածկանունը և ծածկագիրը։
 10. Մինչև տվյալ լոտի աճուրդի ավարտը մասնակիցն ինքն է կատարում հերթական գնային առաջարկները։ Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը։ Հաղթողը որոշվում է համակարգի միջոցով։
 11. Աճուրդում հաղթելուց հետո մասնակիցը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում լոտի գնման գինը ամբողջությամբ վճարում է Ծառայության դեպոզիտ հաշվին՝ հաշվանցելով նախավճարը։
 12. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում Աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է Աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին՝ 900013288031, կամ առցանց վճարման համակարգի միջոցով մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ:
 13. Աճուրդում չհաղթած մասնակիցների նախավճարները վերադարձվում կամ ապասառեցվում են։
 14. Հաղթողի կողմից գնման գինը վճարվելուց և այն փաստացի ծառայության դեպոզիտ հաշվին մուտքագրվելուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, հարկադիր կատարողը նրա կամ նրա ներկայացուցչի հետ կնքում է առուվաճառքի պայմանագիր:

Հաղթողի կողմից նշված ժամկետում պայմանագիր չկնքելու դեպքում գնման գինը վերադարձվում է նրան, իսկ նախավճարը մնում է Ծառայության դեպոզիտ հաշվին:

 1. Մարզային բաժիններում մասնակցության հայտ ներկայացված լինելու դեպքում այն փոխանցվում էաճուրդի կազմակերպման բաժին, որտեղ իրականացվում է մասնակցի տվյալների գրանցումը։
 2. Աճուրդի մասնակիցը լոտն ուսումնասիրելու համար կայքում ծանուցումը հրապարակելուց հետո տասը օրվա ընթացքում կարող է դիմել Ծառայության համապատասխան բաժին`
 3. Երկրորդ և յուրաքանչյուր հերթական աճուրդից հետո լոտը չվաճառվելու դեպքում պահանջատերն աճուրդի ավարտից հետո` երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, իրավունք ունի պահանջի դիմաց այն ընդունելու այդ աճուրդի մեկնարկային գնով:

Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

 1. Աճուրդի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և տեխնիկական աջակցություն կարելի է ստանալ 060-713-438, 010-34-17-00 հեռախոսահամարներով կամ այցելելով Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության աճուրդի կազմակերպման բաժին՝ ք. Երևան, Հալաբյան 41ա։

 

scroll
+374 60 713438