+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

 

 1. Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդն անցկացվում է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից (այսուհետ՝ Ծառայություն)։
 2. Հարկադիրէլեկտրոնայինաճուրդը կանոնակարգված է «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 351-րդ-354-րդհոդվածներով։
 3. Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի (այսուհետ՝ Աճուրդ) մասին հրապարակային ծանուցումը հրապարակվում է ծառայության էլեկտրոնային աճուրդի կայքում՝ http://ajurd.am (այսուհետ՝ Կայք):
 4. Աճուրդն անցկացվում է լոտի մեկնարկային գնի բարձրացմամբ։
 5. Աճուրդին մասնակցելու համար մասնակիցը ներկայացնում է անձնագիր և սոց․ քարտ (իրավաբանական անձինք ներկայացնում են նաև լիազորագիր)։
 6. Աճուրդին մասնակցելու համար մասնակիցը լոտի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով նախավճար էսառեցնում առցանց վճարման համակարգի միջոցով, կամ վճարում ծառայության դրամարկղ (ք․ԵրևանՀալաբյան 41ա) կամ փոխանցում դեպոզիտ հաշվին։

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի բանկային հաշիվն է՝ 900013288031:

 1. Եթե աճուրդի մասնակիցը ցանկանում է նախավճարը վճարել կանխիկ դրամով, ապա ներկայանում է Ծառայություն (ք․ԵրևանՀալաբյան 41ա) և նախավճարը վճարելուց հետո գրանցվում է որպես Աճուրդի մասնակից` ստանալով մասնակցի քարտ։
 2. Ծառայության դրամարկղ կամ դեպոզիտ հաշվին նախավճար վճարած մասնակցին տրվում է աճուրդի մասնակցի քարտ, որտեղ նշվում են ծառայության ինտերնետային կայքի հասցեն, աճուրդի մասնակցի ծածկանունը և ծածկագիրը։
 3. Մասնակցի գրանցումը իրականացվում է էլեկտրոնային համակարգի միջոցով՝ կայքում նշված կարգով՝ ներմուծելով աճուրդի մասնակցի ծածկանունը և ծածկագիրը։
 4. Մինչև տվյալ լոտի աճուրդի ավարտը մասնակիցն ինքն է կատարում հերթական գնային առաջարկները։ Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը։ Հաղթողը որոշվում է համակարգի միջոցով։
 5. Աճուրդում հաղթելուց հետո մասնակիցը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում լոտի գնման գինը ամբողջությամբ վճարում է Ծառայության դեպոզիտ հաշվին՝ հաշվանցելով նախավճարը։
 6. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում Աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է Աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին՝ 900013288031, կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ:
 7. Աճուրդում չհաղթած մասնակիցների նախավճարները վերադարձվում կամ ապասառեցվում են։
 8. Հաղթողի կողմից գնման գինը վճարվելուց և այն փաստացի ծառայության դեպոզիտ հաշվին մուտքագրվելուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, հարկադիր կատարողը նրա կամ նրա ներկայացուցչի հետ կնքում է առուվաճառքի պայմանագիր:

Հաղթողի կողմից նշված ժամկետում պայմանագիր չկնքելու դեպքում գնման գինը վերադարձվում է նրան, իսկ նախավճարը մնում է Ծառայության դեպոզիտ հաշվին:

 1. Մարզային բաժիններում մասնակցության հայտ ներկայացված լինելու դեպքում այն փոխանցվում էաճուրդի կազմակերպմանբաժին, որտեղ իրականացվում է մասնակցի տվյալների գրանցումը։
 2. Աճուրդի մասնակիցը լոտն ուսումնասիրելու համար կայքում ծանուցումը հրապարակելուց հետո տասը օրվա ընթացքում կարող է դիմել Ծառայության համապատասխան բաժին`
 3. Երկրորդ և յուրաքանչյուր հերթական աճուրդից հետո լոտը չվաճառվելու դեպքում պահանջատերն աճուրդի ավարտից հետո` երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, իրավունք ունի պահանջի դիմաց այն ընդունելու այդ աճուրդի մեկնարկային գնով:

Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

 1. Աճուրդի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ 060-713-438, 010-34-17-00 հեռախոսահամարներով կամ այցելելով Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության աճուրդի կազմակերպման բաժին՝ ք. Երևան, Հալաբյան 41ա։

 

scroll
+374 60 713438